John and Dorcas Whitman

 

(NAME) 
This is the gravestone of John and Dorcas (Davis) Whitman.

Contributed by G.S. Whitman / Bonita Rankey

Back to the Whitman Album Main Page